21 พ.ย. 60 18.30

การบุกรุกปลูกห้องแถวทับทางและที่ดินสาธารณะ

ด้วยมีผู้ปลูกห้องแถวทับทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้ขออนุญาตปลูกสร้าง ตาม พรบ.กฏหมายควบคุมอาคาร ทำให้ที่สาธารณะเสื่อมค่า และบุกรุกป่าชายเลน บริเวณหาดแสงจันทร์ ติดท้ายที่แปลงโฉนดเลขที่ 3785 ตำบลปากน้ำระยอง อำเภอเมืองระยอง ซึ่งติดกับโรงงานน้ำปลาตราเด็ก ซึ่งเป็นทางสาธารณะประโยชน์  จึงขอให้เทศบาลนครระยอง ดำเนินการให้ผูบุกรุกทางสาธารณะ และ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ และดำเนินการตามพรบ.ควบคุมอาคาร ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง


22 พ.ย. 60 08.50

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป


29 ม.ค. 61 16.30

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนทางเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการบุกรุกปลูกห้องแถวทับทางและที่ดินสาธารณะ ทางเทศบาลขอชี้แจงดังนี้ กองช่างได้ทำการตรวจสอบ สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่แนบขนานแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งไม่มีการก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ที่กองช่าง เทศบาลนครระยอง 038620111 ต่อ กองช่าง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ