เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540
---------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง  ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองระยองโดยได้รับความเห็นชอบจาก    สภาเทศบาลเมืองระยองและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจึงตรา เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง     ดังต่อไปนี้

ข้อ 1    เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540

ข้อ 2    เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองระยอง  เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองระยอง แล้ว 7 วัน

ข้อ 3    นับแต่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นต้นไป ให้ยกเลิก
(1)    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมแผงลอย พ.ศ. 2493
(2)    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมแผงลอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
(3)    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมแผงลอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528
(4)    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมการเร่ขายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2481
(5)    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมการเร่ขายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2496
(6)    เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมการเร่ขายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2528
บรรดา ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4    ในเทศบัญญัตินี้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความถึง  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เร่ขาย” หมายความว่า การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ
“สินค้า”    หมายความว่า สินค้าที่ซื้อขายกัน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองระยอง
“พนักงาน เจ้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 5    ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดย ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 6    การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)    ไม่จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองระยองประกาศห้าม
(2)    แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
(3)    จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ำบริเวณที่กำหนด ร่ม ผ้าใบบังแดด        รวมทั้งผู้จำหน่ายและผู้ช่วยต้องไม่ล้ำลงมาในผิวจราจร
(4)  แผงสำหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพื้นตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด
(5)  รักษาความสะอาด บริเวณที่จำหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทำการค้าและหลังจากเลิกทำการค้าแล้ว
(6)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
(7)    ให้จัดวางสินค้า ที่จำหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด
(8)    ห้ามพาด ติดตั้ง วางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
(9)    ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
(10)    ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทำการโดยวิธีอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
(11)    ห้ามนำรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ไปจอดบนทางเท้าเพื่อจำหน่ายสินค้า
(12)    หลังจากเลิกทำการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้า ออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
(13)    ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำ สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลเมืองระยอง

ข้อ 7    การจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)    ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (1)-(13)
(2)    แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมผ้ากันเปื้อน ที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้าขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และจำน่ายอาหาร
(3)    ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล บาดเจ็บ ถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง บริเวณมือหรือนิ้วมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(4)    ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงหรือจำหน่ายอาหารหรือไอ จามรดบนอาหาร
(5)    ที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และแผงจำหน่ายอาหาร ต้องสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
(6)    การจำหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะ อุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้ำล้างภาชนะที่มีเศษอาหารลงพื้นหรือลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ
(7)    รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(8)    ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(9)    ใช้น้ำสะอาดในการทำ ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(10)    ใช้วัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย ที่สำหรับใส่หรือเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหาร
(11)    จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอและไม่ถ่ายเท ทิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือทางสาธารณะ
(12)    จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ เนื่องจากการจำหน่าย เตรียม ทำ ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร

ข้อ 8    การเร่ขายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)    ไม่จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองระยองประกาศห้าม
(2)    แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
(3)    จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย จากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
(4)    ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
(5)    ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า
(6)    ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่และตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ     เทศบาลเมืองระยอง

ข้อ 9    การเร่ขายสินค้า ประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1)    ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1)-(6)
(2)    อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
(3)    ใช้วัสดุ ภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร
(4)    ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(5)    จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้า ให้เป็นระเบียบ
(6)    แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้า ขณะที่ทำการเร่ขายอาหาร
(7)    ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
(8)    ไม่สูบบุหรี่หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย

ข้อ 10    ห้ามผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายประกอบกิจการ  เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปรากฏว่า ตนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้งว่า ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้
(1)    วัณโรค
(2)    อหิวาตกโรค
(3)    ไข้ไทฟอยด์
(4)    ไข้หัด
(5)    โรคบิด
(6)    ไข้สุกใส
(7)    โรคคางทูม
(8)    โรคเรื้อน
(9)    โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(10)    โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(11)    โรคอื่น ๆ ตามทางราชการกำหนด

ข้อ 11    ผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1)    ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10
(2)    เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนดและ/หรือ ต้องได้รับความยินยอม      เป็นหนังสือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินข้างเคียง หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับที่หรือทางสาธารณะที่ขอรับใบอนุญาต

ข้อ 12    ถ้าปรากฏว่า ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 10 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า ถ้าอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย

ข้อ 13    ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย  ต้องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเวลาเทศบาลเมืองระยองกำหนด

ข้อ 14    ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตและผุ้ช่วยจำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเวลาเทศบาลเมืองระยองกำหนด

ข้อ 15    เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขออนุญาตแล้วปรากฎว่าถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

แต่ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้อง ถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่ต้องส่งคืนคำขออนุญาตให้ส่งคืนคำขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในกรณีที่มีความจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้ว นั้น  แล้วแต่กรณี

ข้อ 16    ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดที่จะ ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ถ้าผู้จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้า ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ 17    ในขณะทำการจำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าหรือทางสาธารณะ ต้องแสดงใบอนุญาตต้องจำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้า ตามประเภทสินค้าและลักษณะการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับ อนุญาต
ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า

ข้อ 18    ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินสองคน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต

ข้อ 19    เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคำขอตามแบบและเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองระยองกำหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 15

ข้อ 20    ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

ข้อ 21    เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประปอบการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกดำเนิน กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 22    หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า หรือลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือรายการอื่นใดให้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต

ข้อ 23    หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบนอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ในสาระสำคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด

ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(1)    ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและ ต้นขั้วใบแทน
(2)    บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต

ข้อ 25    เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังนี้
(1)    มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2)    เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ นั้น
(3)    แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4)    ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี หรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
(5)    เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา

ข้อ 26    หากผู้จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ ดำเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ได้ และถ้าผู้นั้นไม่แก้ไขหรือถ้าการจำหน่ายสินค้า หรือเร่ขายสินค้าจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่าง ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายก็ได้

คำสั่งดังกล่าว ให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที

ข้อ 27    ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น ส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืน ดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ 28    ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ 29    เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1)    ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2)    ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้
(3)    ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ 30    การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 16 ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่น ให้ผู้จำหน่ายสิน้าในที่หรือทางสาธารณะหยุดจำหน่ายสินค้า คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี
ใน กรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักงานของผู้ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี

ข้อ 31    ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่ง ปี นับแต่วันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ 32    ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง ตามข้อ 16 วรรคสอง ข้อ 26 หรือมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามข้อ 15 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 19 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 12 ข้อ 29  หรือเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามข้อ 27 ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง

ข้อ 33    ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ ในใบอนุญาตตามข้อ 17 วรรคแรก มีความผิดตามมาตรา 76  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 34     ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาดมีความผิดตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อ 35    ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็น เขตที่ห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิด หรือบางประเภทหรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลาหรือเป็นเขตห้าม จำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้นหรือฝ่าฝืน ข้อ 6,ข้อ 7,ข้อ 8,ข้อ 9,ข้อ 10,ข้อ 11 หรือ ข้อ 13 มีความผิดตามมาตา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 37    ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานม้องถิ่นตาม มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อ 38    ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 17 วรรคสอง ข้อ 23 มีความผิดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อ 39    ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีความผิด ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 40    ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เอกชนขาย ทำ ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือน้ำแข็ง ก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนดำเนินการ

ข้อ 41    ให้นายกเทศมนตรีเมืองระยอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่  10 มีนาคม  พ.ศ. 2540

สุรพงษ์     ภู่ธนะพิบูล
(นายสุรพงษ์  ภู่ธนะพิบูล)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

อนุมัติ
ประพัฒน์พงษ์   บำเพ็ญสิทธิ์
(ประพัฒน์พงษ์   บำเพ็ญสิทธิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
อัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540

ลำดับที่ ประเภท จำนวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
1 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 500.-  
2 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 50.-  

 


ดาวน์โหลดเอกสาร Download