ข้อมูลการคลังด้านรายรับ ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2558