ข้อมูลการคลังด้านรายรับ ประจำเดือนกันยายน พุทธศักราช 2558