ข้อมูลการคลังด้านรายรับ ประจำเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2558