ข้อมูลการคลังด้านรายรับ ประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช 2559