พิมพ์
หมวดหลัก: ข้อมูลการคลังเทศบาล
หมวด: แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ฮิต: 2138

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายการค้างจ่าย)
เทศบาลนครระยอง
(กรณีวิธีตกลงราคา ไม่เกิน 5 แสนบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559)


ดาวน์โหลดเอกสาร Download