สารบัญ

 


10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


10.1
ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน)
(1) อุณหภูมิสูงสุด  38.7 องศาเซลเซียส  ต่ำสุด  17.8  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี
.ค.-มิ.ย.             29.7  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก
.ค.-ต.ค.             28.5  องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ
.ย.-ก.พ.            26.7  องศาเซลเซียส

(2) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด ตลอดปีประมาณ 1,496.8 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน มี
.ค.-มิ.ย. 115 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค. 234 ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน พ
.ย.-ก.พ. 24.2 ม.ม.

(3) ทิศทางลมในแต่ละฤดู
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดจากมหาสมุทรอินเดียในฤดูร้อน
ส่วนในฤดูหนาวจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลอ่าวไทยพัดผ่าน

 

10.2  ขยะ
(1) ปริมาณขยะ  80-90  ตัน/วัน     
(2)
ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน  81.78 ตัน/วัน

(3)  ขยะที่กำจัดได้  จำนวน   81.78
ตัน/วัน

กำจัดขยะโดยวิธี


-   กองบนพื้น (หลังฝังกลบทุก 3 เดือน)
-   หมักทำปุ๋ย


(4) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนสมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ำ

-   ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง  4 กิโลเมตร
-   ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน  16.5 ไร่
-   เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน  8 ไร่
-   คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก  3 ปี  (ต้องเสริมคันดิน)

(5) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ

-   ท้องถิ่น จัดซื้อเอง เมื่อ พ.. 2538 ราคา 60,000,000 บาท และได้จัดซื้อพื้นที่เพื่อเตรียม
การสร้างเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งที่สอง จำนวน 245 ไร่ พ
.. 2540 ราคา 125,000,000 บาท

(6) ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ

- ซื้อเมื่อ พ
.. 2540 จำนวน 245 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนสายปากป่า-มาบข่า หมู่ที่ 3ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง 10
กิโลเมตร

- ซื้อเมื่อ พ
.. 2546 จำนวน 23 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ถนนสมุทรเจดีย์ ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง  4
กิโลเมตร

 

ด้านเศรษฐกิจ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีลักษณะเด่นทางด้านการท่องเที่ยวและการประมง อาชีพที่สำคัญ

ได้แก่ การพาณิชยกรรม การทำประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง รายได้เฉลี่ยของประชากร 419,741 บาท/คน/ปี

2.3.2.1 การพาณิชยกรรมและบริการ

(1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

- สถานีบริการน้ำมัน 15 แห่ง - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง

- ตลาดสดเทศบาล 4 แห่ง - ร้านค้าทั่วไป 309 แห่ง

(2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์

- สถานธนานุบาล 3 แห่ง

- โรงฆ่าสัตว์เทศบาล 1 แห่ง - ท่าเทียบเรือ 3 แห่ง

(3) สถานประกอบการด้านบริการ

- โรงแรม 27 แห่ง จำนวนห้องพักรวม 1,682 ห้อง

- ธนาคาร 12 แห่ง

- โรงภาพยนตร์ 2 แห่ง

- สถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 263 แห่ง

2.3.2.2 การอุตสาหกรรม

- โรงผลิตน้ำปลา 30 แห่ง

- โรงผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 4 แห่ง

- กิจกรรมห้องเย็น 4 แห่ง

2.3.2.3 การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

(1) ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองในเขตเทศบาลนครระยอง เดิมเป็นศาลไม้ ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะอาคารเป็นศิลปะแบบศาลเจ้าจีน

(2) วัดป่าประดู่ อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมี “พระนอนตะแคงซ้าย” ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และสักการะกันมาก

(3) สวนศรีเมือง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกหรืออยู่ด้านเหนือของชุมชนสนามเป้าเป็นสวนสาธารณะ อันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอังคีรสฯ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดระยอง ปัจจุบันเป็นสนามกีฬากลางของชุมชนต่างๆ ในเทศบาลนครระยอง มีความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งมีอาคารห้องสมุด สำหรับใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วย

(4) พระเจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำ ในเดือน 12 เทศบาลนครระยอง จัดงานประเพณีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นประจำทุกปี

(5) หาดแหลมเจริญ ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อน ในเขตเทศบาล

(6) วัดเก๋ง ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลระยอง

(7) หอพระพุทธอังคีรส หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “หอพระ” มีการก่อสร้างเป็นอาคารทรงไทยจัตุรมุข ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสวนศรีเมือง ซึ่งภายในหอพระพุทธอังคีรส ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำเมืองระยองที่มีชื่อว่า“พระพุทธอังคีรสบรมราชาสิหิงค์ปฏิมาบรมโลกนาถระยองประชาราษฎร์บรมบพิตร” อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวระยองมานาน

(8) วัดโขดทิมทาราม ตั้งอยู่ถนนพจนกร เป็นแหล่งโบราณคดีของจังหวัดระยอง

(9) ล่องเรือชมภูมิทัศน์ของแม่น้ำระยอง เทศบาลนครระยอง ได้ปรับปรุงพัฒนาสายน้ำในแม่น้ำระยอง ที่เคยประสบปัญหาวิกฤตเน่าเสีย จนมีการปรับความสะอาดของน้ำ ให้อยู่ในระดับดีขึ้น อีกทั้งพัฒนาชายฝั่ง ให้เป็นที่พักผ่อนของชุมชนหลายแห่ง ชมความงามของธรรมชาติป่าแสมร้อยปี ที่บริเวณเจดีย์กลางน้ำ

(10) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ในบริเวณวัดลุ่มฯ ถนนตากสินฯ