สารบัญ


9
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2554) จำนวน 27 ครั้ง ความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นทรัพย์สินมูลค่า 67,550 บาท

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ

1

รถยนต์ดับเพลิง

1 คัน

2 กันยายน 2525

2

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ( 6 คัน)

   
 

- ขนาดความจุน้ำ        5,000   ลิตร

1 คัน

7 กรกฎาคม 2535

 

- ขนาดความจุน้ำ       12,000   ลิตร

2 คัน

29 ธันวาคม 2549

 

- ขนาดความจุน้ำ       15,000   ลิตร

2 คัน

19 ตุลาคม 2537

 

- ขนาดความจุน้ำ       18,000   ลิตร

1 คัน

20 ธันวาคม 2530

3

รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

1 คัน

8 มกราคม 2541

4

รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ ( 2 คัน)

   
 

- ขนาดเล็ก

1 คัน

1 สิงหาคม 2537

 

- ขนาดกลาง

1 คัน

28 สิงหาคม 2539

5

เรือท้องแบน

2 ลำ

 

6

เครื่องเรือเร็ว 15 แรงม้า

1 เครื่อง

 

7

เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม

2 เครื่อง

 

8

เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาดท่อ 3 นิ้ว

4 เครื่อง

 

9

เครื่องสูบน้ำยันม่าร์ ขนาดท่อ 2.5 นิ้ว

4 เครื่อง

 

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ

10

เครื่องดูดน้ำไดโว่ ขนาดท่อ 2 นิ้ว 700 วัตต์

3 เครื่อง

 

11

เครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาดท่อ 3 นิ้ว

12 เครื่อง

 

12

เครื่องสูบน้ำดีเซลชนิดลากจูง ขนาดท่อ 8 นิ้ว

3 เครื่อง

 

13

รถจักรยานยนต์

2 คัน

 

14

รถยนต์สายตรวจ

2 คัน

 

15

รถยนต์บรรทุกเครื่องหาบหาม

1 คัน

 

 

อัตรากำลังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2555

1. พนักงานเทศบาล

9   อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ

9   อัตรา

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ

20  อัตรา

4. พนักงานจ้างทั่วไป

2   อัตรา

รวม

40  อัตรา

 

มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมีภายในเขตเทศบาลทั้ง 29 ชุมชน จำนวน 853 ถัง รวมทั้งสิ้น 713 อาคาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ชุดเคมี
ชุมชนสัมพันธ์ตรวจเช็คปีละ 3 ครั้ง ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี พร้อมทั้งสอนการใช้การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา
ทั้งหมด 14 ครั้ง รวมฝึกซ้อมแผน 2 ครั้ง