สารบัญ

7 กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
(1)  สนามฟุตบอล        จำนวน    14  แห่ง           
(2)  สนามเปตอง   จำนวน  8 แห่ง
(3)  สนามบาสเกตบอล  จำนวน     7  แห่ง           
(4)  สนามเด็กเล่น  จำนวน  7 แห่ง
(5)  สนามตระกร้อ        จำนวน   16  แห่ง
(6)  สระว่ายน้ำ      จำนวน  2 แห่ง
(7)  ห้องสมุดประชาชน  จำนวน     1  แห่ง           
(8)  สวนสาธารณะ  จำนวน  3 แห่ง

8 สาธารณสุข
(1)  โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำนวน 2 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ (555 เตียง)
จำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง (50 เตียง) จำนวน 1 แห่ง

(2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน 3 แห่ง
-  ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง
-  ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
-  ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ

(3)  คลินิกเวชกรรม  จำนวน  58  แห่ง / คลินิกทันตกรรม จำนวน 25 แห่ง

(4)  บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสำนักงานเทศบาลนครระยอง
แพทย์  จำนวน - คน     พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 13 คน    อสม. 326 คน