สารบัญ

5. การศึกษา
(1) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
(ท.1)         
- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง (ท.2)
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
(ท.3)    
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล(ท.4)
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
(ท.5)
และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (ท.6)
มีจำนวนห้องเรียน  178  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 6,312  คน  จำนวนพนักงานครูและลูกจ้าง 336  คน

โรงเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนพนักงานครู-ลูกจ้าง

ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ

26

784

42

ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

17

369

26

ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม

55

2,203

114

ร.ร.วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

25

885

44

ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ)

39

1,186

54

ร.ร.นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

16

481

19

รวม

178

5,908

299

(2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนวัดเนินพระ และ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
(3) โรงเรียนเอกชน จำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนกวงฮั้ว โรงเรียนอารีย์วัฒนา โรงเรียนสมคิดวิทยา และ โรงเรียนฝนทิพย์
(4) โรงเรียนมัธยม สพฐ. จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนวัดป่าประดู่ และ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
(5) โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนระยองพาณิชยการ และ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
(6) ระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่