สารบัญ

2. ด้านสังคม
ชุมชน 29 แห่ง จำนวน 36,234 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 64,406 คน


3. ด้านศาสนา
(1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีวัด จำนวน 8 วัด
(2) ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.5 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
ฯ มีมัสยิด จำนวน 1 แห่ง
(3) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.5 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีโบสถ์คริสต์
จำนวน 1 แห่ง


4. วัฒนธรรม

ประชาชนชาวเมืองระยองที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ จึงมีกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆ คล้ายคลึงกันกับชาวพุทธของจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีเหลือให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ภาษาพูด (ภาษาระยอง) ยังคงใช้เพื่อการสื่อสารในระหว่างชาวระยองกันเองอย่างกว้างขวาง และมีการพยายามอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี การละเล่นแบบพื้นบ้านก็ยังคงมีอยู่ เช่นหนังใหญ่วัดบ้านดอน และมีพิพิธภัณฑ์ที่วัดกระโดน ที่ยังเก็บสะสมของเก่าของเมืองระยองไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนรุ่นนี้ได้ชมกัน

ในจังหวัดระยอง มีศูนย์วัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม และโบราณสถาน
(1) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม
(2) ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแกลง
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
(3) สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 4

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

-   ประเพณีงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำและงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงจัดขึ้นทุกปี
-   ประเพณีงานวันรำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดขึ้นวันที่ 28 ธ.ค.
-   งานแห่พระพุทธอังคีรสฯ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรในวันสงกรานต์และประเพณี
-   งานก่อพระเจดีย์ทรายชายหาดระยอง (แหลมเจริญ) ในเดือนเมษายน
-   ประเพณีแข่งเรือยาว   
-   ประเพณีตักบาตรเทโว   
-   ประเพณีวันออกพรรษา
-   งานภูมิบุรีศรีระยอง จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี