ลักษณะทางกายภาพ

1. ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเชิงเนิน 
- ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย 
- ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชิงเนิน 
- ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเนินพระ


2. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับที่เป็นลูกคลื่นลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มีแม่น้ำระยองไหลผ่านกลางเมืองความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณชุมชนปากน้ำ 2 ด้านทิศเหนือมีคลองทับมา และด้านทิศตะวันออกมีคลองคงคาและคลองชลประทาน

3. ลักษณะภูมิอากาศ
ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนได้รับอิทธิพลของทะเลทำให้อากาศไม่ร้อนจัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,501 มิลลิลิตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.7


4. เขตการปกครอง
เทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นที่ของ 4  ตำบล คือ
- 1. ตำบลปากน้ำ 
- 2. ตำบลท่าประดู่
- 3. บางส่วนของตำบลเชิงเนิน 
- 4. บางส่วนของตำบลเนินพระ 
และทั้งหมด 4 เขตการปกครองนั้น แบ่งออกเป็น 29 ชุมชน


 

   

5. ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น ( ข้อมูลประชากร เดือนพฤศจิกายน 2556) 60,607 แบ่งเป็น ชาย 31,976 คน หญิง 28,631 คน 
ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 3,576 คน/ตร.กม. (ของจังหวัดระยองเท่ากับ ๑๕๒  คน / ตร.กม.) จำนวนครัวเรือน 32,213 ครัวเรือน
จำนวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน 2.08 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 2.15 ต่อปี

ลำดับ


ชื่อชุมชน

จำนวนประชากร
หญิง
จำนวนประชากร
ชาย
รวมจำนวนประชากร
ชาย / หญิง
จำนวน
ครัวเรือน
อยู่ใน
พื้นที่ตำบล
1 สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 511 651 1,162 469 ต. ท่าประดู่
2 สะพานราษฎร์ 1,171 1,567 2,738 1,260
3 สนามเป้า 2,147 2,159 4,396 1,658
4 มุสลิมปากคลอง 387 398 785 167
5 บ้านปากคลอง 238 286 524 205
6 หลังวัดโขด 816 724 1,585 514
7 ข้างอำเภอ-ทางไผ่ 2,051 2,476 4,519 1,691
8 วัดป่าประดู่ 1 719 759 1,478 681
9 วัดป่าประดู่ 2 664 553 1,217 535
10 เกาะกลอย 744 529 1,273 629 ต. เชิงเนิน
11 สองพี่น้อง 1,096 1,099 2,195 980
12 พูนไฉ่ 417 368 785 427
13 สวนวัดโขด 1,233 1,295 2,528 1,569
14 เรือนจำ 984 725 1,709 711
15 ชายกระป่อม 732 1,375 2,107 1,428
16 ปากน้ำ 1 1,098 971 2,069 607 ต. ปากน้ำ
17 ปากน้ำ 2 912 815 1,727 514
18 ก้นปึก-ปากคลอง 947 1,074 2,021 695
19 แหลมรุ่งเรือง 110 139 249 71
20 สมุทรเจดีย์ 1,147 794 1,941 568
21 สัมฤทธิ์ 1,797 1,576 3,373 1,308
22 ทุ่งโตนด 1,021 1,302 2,323 2,717 ต. เนินพระ
23 เนินพระ 2,154 2,042 4,196 3,021
24 บางจาก 731 918 1,649 1,258 ต. ท่าประดู่
25 ศูนย์การค้า 1,159 961 2,120 1,337
26 ตีนเนิน-เกาะหวาย 718 834 1,552 903
27 ริมน้ำ-ท่าเกตุ 1,757 2,118 3,875 1,349
28 แขวงการทาง 825 784 1,609 649
29 หนองสนม-ปักป่า 313 278 591 210
รวม   28,605 29,556 58,206 28,131

 

สำรวจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง