ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ชื่อ : น้องโกโก้  ชนิด :  สุนัข

แหล่งที่มา : บางจาก ซ.1 วันที่รับเข้า : 1 มิถุนายน 2564

สี/ตำหนิ : น้ำตาล-ดำ  อายุ 2 ปี - เดือน

เพศ : เมีย

การทำหมัน : Ο ยังไม่ได้ทำหมัน Ø ทำหมันแล้ว

จำหน่ายออกวันที่ : 

เหตุผลที่จำหน่ายออก :                       ชื่อ-สกุล : .........................................

ประวัติการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ถ่ายพยาธิ และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี รายการการรักษา หมายเหตุ ลายมือชื่อ
 18 พ.ย. 64  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, IVM  -  
    25 ก.พ. 65  วัคซีนรวม 5 โรค, IVM  -