การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (0)