การโอนเงินงบประมาณ/แก้ไข เปลี่ยนแปลง (47)

                                                ปี 2564

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1 22 ตุลาคม 2563 

                                                ปี 2563

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 23 6 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่ 22 (สภา) 6 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่ 21 17 กันยายน 2563 
ครั้งที่ 20 15 กันยายน 2563  
ครั้งที่ 19 27 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 18 18 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 17 (สภา) 20 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 16 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 15   20 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 14  17 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 13 (สภา)    2 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 12  28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 11  28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 10  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 9  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 8  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 7  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 6  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5   28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 4 (สภา)   1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 3  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 2  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2563