เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการก่อสร้าง พ.ศ.2540................................................................ โดยที่เป็นการสมควรเทศบัญญัติเมืองระยอง ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประเภทการก่อสร้าง พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา…
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542--------------------------------------------------------- โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา…
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540--------------------------------------------------------- โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535…