เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540--------------------------------------- โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา…