การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (1)

ปี 2563

  ครั้งที่โอนงบประมาณ รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
  ครั้งที่ 7    17 มิถุนายน 2563
  ครั้งที่ 6        28 พฤษภาคม 2563   
   ครั้งที่ 5      28 พฤษภาคม 2563
  ครั้งที่ 4 (สภา)     1 มิถุนายน 2563
   ครั้งที่ 3     1 มิถุนายน 2563
   ครั้งที่ 2     1 มิถุนายน 2563
   ครั้งที่ 1     1 มิถุนายน 2563