การใช้จ่ายเงินสะสม (1)

                                    ปี 2565 

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
 ครั้งที่ 1  1 ธันวาคม 2564
 ครั้งที่ 2  1 มีนาคม 2565

                                     ปี 2564 

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
 ครั้งที่ 1  21 ธันวาคม 2563

 

                                     ปี 2563 

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
 ครั้งที่ 2  2 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2563