ประกาศการซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน 2,060 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

พฤศจิกายน 15, 2566 13