ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมษายน 11, 2560 119