ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 150 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ไฟสัญญาณและเสียง จำนวน 2 คัน

เมษายน 25, 2560 111