โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

?เทศบาลนครระยองมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง มอบหมายให้ นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีนายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวความเป็นมาของการจัดโครงการครั้งนี้ โดยสืบเนื่องจากเทศบาลนครระยอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No gift policy ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง จำนวน 100 คน

จากนั้น รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ประกาศนโยบาย No gift policy เพื่อประกาศว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยองจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากนั้นบันทึกภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นที่ระลึก ก่อนจะมีการบรรยายและสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดระยอง


Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 26 เมษายน 2566 16:57