สอบราคาจ้างเหมาและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สิงหาคม 11, 2560 133