สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหอพระพุทธอังคีรส อาคารห้องสมุดประชาชน และอาคารห้องสุขาของห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สิงหาคม 18, 2560 97