การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

ตุลาคม 19, 2565 248