สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สิงหาคม 21, 2560 108