การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

กันยายน 12, 2565 157