สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ) สัญญาจ้างเลขที่ 79/2564 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นระหว่างโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองกับวัดตรีรัตนราม

Rate this item
(0 votes)

Latest from Nichakarn Oarnsang