ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยเฉลิมสุข (ชุมชนชายกระป่อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 05, 2565 106