ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาท่าเกตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 03, 2565 27