การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)

สิงหาคม 03, 2565 56