ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 199 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มิถุนายน 09, 2565 78