โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองประจำปี พ.ศ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.45 น. เทศบาลนครระยอง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองประจำปี พ.ศ 2564 ผ่านระบบ Webex ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง มอบหมายให้นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีนางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อปรับทัศนคติ (Mindset) และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดการทุจริตคอรัปชั่น สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่ทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2565 14:28