การประชุมคณะกรรมการชุมชนกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ในระหว่างวันที่ 1 -15 เมษายน  2565 !!!
..ภายหลังจากการเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ทั้ง 29 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยองเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพบปะ พูดคุย รับฟังความคิดเห็น สำรวจปัญหา/ความต้องการของชุมชน พร้อมกับการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทบทวนการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอาทิตย์, 24 เมษายน 2565 14:39