โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
***กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง ได้มอบหมายให้ นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานในการเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สำนักงานเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) โครงการนี้จึงจัดการอบรมสัมมนาผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ทั้งภายในห้องประชุม และผ่านระบบ Cisco Webex เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในการบรรยายและสัมมนาตามโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประเภทของการขัดกันของผลประโยชน์ และคดีตัวอย่าง ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทำแบบทดสอบความเข้าใจในการบรรยาย โดยนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในช่วงบ่ายนี้ และได้กล่าวปิดการอบรม โดยนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง ความว่า

โครงการนี้เป็นอีกโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเทศบาลนครระยองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมถึงต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันของผลประโยชน์หรือประโยชน์ทับซ้อน ได้ร่วมกันตระหนักและให้ความสำคัญในการดำรงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”

ในโอกาสนี้ นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง ได้เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์ ชาวนครระยองทุกคน ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันแสดงพลังในการเป็นข้าราฃการที่ดี ที่จะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลทางจริยธรรม

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอาทิตย์, 24 เมษายน 2565 11:11