เทศบาลนครระยอง จัดอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

?เทศบาลนครระยอง จัดอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครระยอง จัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง และนายใจเพชร สาครพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง เข้าร่วมให้การบรรยายความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ ที่จะจัดขึ้น
⏰ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.
?คณะผู้จัดทำโครงการฯ ต้องขอขอบคุณนายมนตรี สิริทัตสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านอาคารสถานที่และอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง
 
Rate this item
(0 votes)