เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครระยองเข้ารับรางวัล "ครูดีศรีระยอง" ประจำปี 2564ฯ

By กุมภาพันธ์ 21, 2565 116
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครระยอง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางพรทิพย์ เวชกามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
2. นางรังสิมา ต่ายทอง ตำแน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เข้ารับรางวัล "ครูดีศรีระยอง" ประจำปี 2564 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง
 
Rate this item
(0 votes)