ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 18

By กุมภาพันธ์ 21, 2565 211
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครระยอง ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 18
--------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 18 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครระยอง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว เป็นโครงการที่เทศบาลจะนำไปจัดบริการสาธารณะและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
Rate this item
(0 votes)