การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

พฤศจิกายน 30, 2564 122