การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคาร8) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) งวดที่ 6

ตุลาคม 05, 2564 22