กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ของบุคคลเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (22 ก.ย.64)

กันยายน 22, 2564 568