การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องคหกรรม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

กันยายน 17, 2564 33