ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ โครงการงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

กันยายน 06, 2564 14