การรับโอนข้าราชการครู หรือพนักงานครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

สิงหาคม 31, 2564 121