การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (อาคาร 8) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) งวดที่ 5

สิงหาคม 31, 2564 43