Print this page

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง

By มีนาคม 11, 2564 195

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในปีนี้ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำแบบสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง จำนวน 400 ชุด แยกออกเป็นเขตพื้นที่ 4 เขต เขตละ 100 ชุด (ครอบคลุมทั้ง 29 ชุมชน) และได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ รวบรวม สรุปผล และดำเนินการทบทวนจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 11:51

Latest from Sakonwan Panyanuphap