ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้ำระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 19, 2564 12