ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังในฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 11, 2564 16