ร่างประกวดราคาจ้างก่อสรา้งติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาสำหรับสถานที่กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 26, 2563 36